_______________________________________________________________

                บริษัท ร้อยเท่า พันทวี จำกัด เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจำกัด เป็นธุรกิจเครือ
           ข่ายประเภทเครื่องสำอาง และเสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่มุ่งแก้ไข และให้ความรู้ด้านผิวพรรณ
          และสุขภาพของคนเอเชีย โดยเฉพาะจากการคิดค้น ค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ผู้
          เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณและสุขภาพ ที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลี มุ่งเน้น
         การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนผสมสำคัญของสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อสนองความต้องการ
          ของผู้บริโภค ในด้านของสุขภาพและความงาม โดยคำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
          เหนือสิ่งอื่นใด ดังนั้นผลิตภัณฑ์ RT2 ทุกกลุ่ม จึงผ่านการรับรองตรวจสอบคุณภาพที่ได้
          มาตรฐานระดับสากลโลก  จากหลายสถาบันในแถบยุโรป และสถาบันในแถบเอเชีย ทำให้
          ผลิตภัณฑ์ RT2 เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ด้วยคุณภาพของ
          ผลิตภัณฑ์อันทรงประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสมาชิกทั้งใน
          ประเทศไทย และแถบเอเชียกว่า 20,000 คนเศษ จึงถือได้ว่า RT2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มากด้วย
          คุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลโลกที่คนไทยภาคภูมิใจ
               _______________________________________________________________